از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۱ قوانین مربوط به ارسال پستی مدارک برای دریافت اقامت توریستی تغییر کرده است و شـما بایـد بـرای ارسـال مـدارک بصـورت حضوری به اداره ی اقامت محل زندگی خود مراجع کنید.

اگر شما میخواهیـد مـدت اقامت خود را در ترکیه افزایش دهید، باید درخواست تمدید اقامـت خـود را ۶۰ روز قبـل از اینکه اقامـت شـما بـه پایان برسد و یا به طور کلی پیش از اینکه اقامت شـما به پایان برسد، به صورت آنلاین در سایت
e –ikamet.goc.gov.t ثبـت كنیـد.

لازم به ذکر است که پیش از اینکه درخواست تمدید اقامت خود را در سایت ثبت کنید، بایـد آدرس و شماره تلفن شخصی مربوط به خود را داشته باشید. اگر آدرس و شماره تلفـن ثـبـت شـده بـه نـام شـما نباشد، این امکان وجود دارد که در خواست اقامـت شـما رد شـود.

اگر آدرس، شـماره تلفـن، وضيعـت تاهـل شـما، نام و نام خانودگی شما در پاسپورت تغییر کرد، باید طی مدت ۲۰ روز کاری، این موضـوع را به اداره مهاجرت اطلاع دهید.

به همراه اطلاعـات مربـوط بـه اجازه اقامـت، پاسپورتتان را نیـز بـہ همـراه داشته باشید.

اگر اطلاعات مربـوط بـه اقامـت خـود را گم کردید، در مدت زمان بسیار کوتاهی به اداره مهاجـرت شـهر خودتان این موضوع را اطلاع دهید.

جهت دریافت اقامت توریستی اساله علاوه بر اجـاره نامـه مدارک دیگری نیز درخواسـت
می گردد مانند کپی سند - مالک، نفـوس، ثبـت فيـش برق یا قبوض دیگر

Logo footer Logo footer