معانی سرمایه گذاری بنا به حوزه های مختلف تعاریفی جداگانه دارد ولی در قالب مشترک و سلیس قراردادن پول در هر محلی با هدف بدست آوردن بازده مالی و رشد پول

اولیه سرمایه گذاری و شخص آورنده پول سرمایه گذار اطلاق می گردد.

با توجه به استراتژی و خط مشی شرکت املاک و سرمایه گذاری اونیکس هوم، حفظ و ارتقاء سرمایه مشتری رشد و توسعه ما خواهد بود، با ایمان بر این اصل توانستیم

طی شش سال سابقه فعالیت اقتصادی موفق در کشور ترکیه ضمن پیش بینی های کاربردی و رصد مسیرهای تجاری با همکاری مشتریان و سرمایه گذاران خود، ضمن ایجاد

کارآفرینـى و ارتقاء بنگـاه هاى اقتصادى کوچک و گذراندن مراحل اقتصاد خرد به کلان، گروه سرمایه گذارى قلمداد گردیده و در این عرصه قدم بگذاریم.

در خاتمه این نکته حائـز اهمیت است که سرمایه گـذاری علاوه بر داشتن توانایی مالی و پلان های تجاری، نیازمنـد گروه امین، متخصـص و همچنین اشراف و آگاهی کامل از

قوانین تجاری، حقوقی و تجربه تجارت در محل سرمایه گذاری می باشد.

 

 

 

 

 

Logo footer Logo footer